prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

Założyciel Katedry Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ, promotor badań polsko-litewskich na WP UJ. Ur. w 1933 r. w Wilnie. W 1955 r. ukończył studia polonistyczne na UJ, profesor w UJ, Uniwersytetu Śląskiego, na Uniwersytecie Wileńskim (1993-1995), obecnie pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Artes Liberales). Zainteresowania: literatura i życie literackie północno-wschodniego pogranicza, relacje polsko-litewskie, pozytywizm z wyodrębnieniem twórczości Henryka Sienkiewicza, polska literatura rewolucyjna (Władysław Broniewski). Autor 14 książek oraz ok. 250 artykułów i rozpraw naukowych.

Ważniejsze książki: Szkice wileńskie (2002), W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010) Na pograniczach, kresach i poza granicami (2014). Przygotowany do druku tom tłumaczeń na j. litewski.